ភាសាខ្មែរ (Khmer)

Family Support Line logo

របៀបនិយាយទៅកាន់កុមារអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនធ្វើឱ្យពួកគេភ័យខ្លាច

(How to Talk with Your Child Abuse Personal Safety without Scaring Them)

ការព្រមពៀងផ្លូវភេទ


(Sexual Consent)

ឧក្រិដ្ធកម្មផ្លូវភេទ

(Sex Crimes)

ជំនួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះឧក្រិដ្ធកម្ម


(Victim Rights)

ទីភ្នាក់ងារសេវាជនរងគ្រោះមូលដ្ធាន

(Local Victim Service Agencies)

មជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិរបស់កុមារប្រចាំរដ្ឋ Delaware (DCCAC)

(DCCAC Parent Flyer)