Tagalog (Tagalog)

Family Support Line logo

Kung Paano Kakausapin ang Mga Anak tungkol sa Personal na Kaligtasan nang Hindi Sila Tinatakot

(How to Talk with Your Child Abuse Personal Safety without Scaring Them)

Sekswal Na Pahintulot


(Sexual Consent)

Mga Krimen Sa Pakikipagtalik

(Sex Crimes)

Tulong Para Sa Mga Biktima Ng Krimen


(Victim Rights)

Mga Ahensiya ng Serbisya sa Lokal na Biktima

(Local Victim Service Agencies)

Ang Delaware County Bata Advocacy Center (DCCAC)

(DCCAC Parent Flyer)